HÁZIREND

A BUSC Sportlétesítményének Általános Házirendje
1. Mindenki köteles a rendre és a tisztaságra ügyelni, a létesítménynek állagát megőrizni!
2. Az öltözőépületben labdázni szigorúan tilos!
3. Az öltözőkben az utolsó ember távozása után nem maradhat égve a villany, fölöslegesen nem folyhat a víz
és fűtési időszakban, nem maradhat nyitva ajtó, ablak.
4. Aki szándékosan rongál, vagy fegyelmezetlen viselkedésével kárt okoz, köteles a károkozás teljes
költségét megtéríteni.
5. A műfüves borítású sportpályát csak arra alkalmas edzőcipőben (hernyótalpas, műanyag stoplis,
teremcipő) lehet használni. A sportolásra alkalmatos cipőket a játékot megelőzően az öltözőben vagy az
labdarúgópálya szélén kell átvenni.
6. Játékosok a klubszobát és a szertárt csak a létesítmény üzemeltetőjének előzetes engedélyével
használhatják.
7. A létesítményben tartózkodók viselkedésükkel nem zavarhatnak másokat a pályák rendeltetésszerű
használatában.
8. A sportlétesítményt és a klub sporteszközeit, -felszereléseit csak rendeltetésüknek megfelelően, mindenki
saját felelősségére veheti igénybe. Az előzőkben keletkezett károkért annak okozója felel.
9. Az öltözőkbe – kivéve az ettől eltérő felkészítői, vezetői utasítást -, fél órával az edzés kezdete előtt lehet
belépni.
10. Az öltözők kulcsát csak az edző vagy megbízottja veheti fel az edzés kezdetekor, és neki kell bezárnia
edzés végén.
11. A sportlétesítmény teljes területén tilos a dohányozás és az alkoholfogyasztás!
12. Alkohol, és/vagy drog hatása alatt álló személy a létesítményt nem használhatja.
13. A sportpályákra pályákra ételt, italt bevinni szigorúan tilos! (Kivételt képez ez alól a palackozott, zárható
kupakú ásványvíz.)
14. A sportlétesítmény területéről kitiltható az olyan személy, aki vélhetően ittas, kábító- vagy egyéb
tudatmódosító szer hatása alatt áll, aki jogellenes cselekedetet követ el.
15. A sportpályákon kizárólag sportolók, edzők, bérlők, erre kijelölt személyek tartózkodhatnak.
16. Szülő, hozzátartozó csak az edző külön engedélyével tartózkodhat az öltözőben.
17. Az öltözőkben, klubépületben, illetve azok közvetlen környezetében tartózkodók minden esetben
kötelesek betartani az öltözők felügyeletével megbízott személyek utasításait.
18. Probléma esetén forduljon a létesítmény fenntartójához!

Mindenkinek figyelmet kell fordítania arra, hogy takarékoskodjunk a villany-, víz- és gázfogyasztással.